Gedragscode

Gedragscode voor studenten van Akasha school voor Rijkunst

Studenten bij Akasha school voor Rijkunst aanvaarden met het aangaan van een overeenkomst met Akasha school voor Rijkunst onderstaande gedragscode.

  1. Toepassingsgebied

1.1         Deze Gedragscode geldt voor iedere student van Akasha’s school voor Rijkunst.

1.2         Deze Gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.

1.3         De studenten ontvangen bij het inschrijven een exemplaar van de Gedragscode en aanvaarden bij het inschrijven deze Gedragscode.

1.4         In gevallen waarin de Gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats door de directie van Akasha’s school voor Rijkunst.

  1. Grondbeginselen

2.1         Voor de paarden; zie de richtlijnen en trainingsprincipes uit het lesmateriaal en hou je er aan! De richtlijnen, voor het trainen van de paarden, zijn zo samengesteld dat wanneer je ze allemaal, altijd en op tijd toepast, je daadwerkelijk al het MOGELIJKE doet wat redelijkerwijs van je gevraagd kan worden. Door het volgen van deze richtlijnen en het in de praktijk toepassen van deze richtlijnen ligt het binnen je vermogen om het fysiek en mentaal welzijn van de paarden tijdens omgang, training en rijden te borgen! Zorg dat je deze richtlijnen (leert) kennen en kunnen respecteren en toepassen en/of werk daar aan.

De student zal alle (stal)reglementen en besluiten van Akasha school voor Rijkunst naleven.

2.2         De student verklaart zich te allen tijde correct, fatsoenlijk en behoorlijk te gedragen.

2.3         Als onbehoorlijk gedrag naar buiten toe geldt elk optreden van de student in woord, geschrift of daad, waardoor de belangen van Akasha’s school voor Rijkunst in het algemeen afbreuk wordt gedaan zonder dat hiertoe eerst contact is opgenomen met Akasha’s school voor Rijkunst.

2.4         Van studenten wordt verwacht dat zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang, handelen en dat zij situaties vermijden, die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven.

2.5         Iedere student is desgevraagd verplicht om verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als bedoeling in deze Gedragscode aan Akasha’s school voor Rijkunst.

  1. Concurrentiebeding

3.1         De student zal niet, zonder voorafgaande toestemming van Akasha school voor Rijkunst, werkzaam zijn als instructeur binnen een straal van 30 km rond Akasha school voor Rijkunst (Gassel Noord-Brabant).

  1. Informatie

4.1         De student gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden, die tot het verkrijgen van deze informatie niet gerechtigd zijn.

4.2         De student zal de tijdens de opleiding opgedane kennis en informatie niet zal misbruiken voor eigen gewin of belang.

  1. Gebruik van sociale media

5.1         De student zal zich op sociale media op gepaste wijze gedragen.

5.2         De student respecteert de vertrouwelijke, eigendomsrecht, copyright, wet- en regelgeving en publiceert geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over persoon, product bedrijf of anderszins zonder toestemming van de betrokkene(n).

5.3         De student respecteert de privacy van andere deelnemers en zal niet ongevraagd melding maken op social media van (aanwezigheid van) andere deelnemers.

  1. Foto- en of filmmateriaal

6.1         In verband met de privacy is het niet toegestaan om foto’s, video- of geluidsopnames te maken op het gehele terrein van Akasha school voor Rijkunst zonder voorafgaande toestemming. Tijdens de opleidingsdagen kunnen er door Akasha beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden. Indien u hierop geen prijs stelt dient u dat voor aanvang van de opleiding aan te geven bij de opleidingscoördinator.

  1. Inzet door student

7.1         Het is de student bekend dat de opleiding inzet en tijd vraagt, ook (juist) buiten de opleidingsdagen. Van de student wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd. De student zal zijn of haar uiterste best doen om zich in te zetten voor het uitvoeren van het huiswerk en het oefenen in de eigen rijkunst.

7.2         We zijn allemaal mensen, met eigen wensen, eigen verlangens en eigen dromen. Ieder individu denkt ALTIJD eerst aan zichzelf en dan pas aan de ander. Zorg dat je met jouw wensen niemand (ook geen paard) tekort doet!

7.3         De student is zich ervan bewust dat er tijdens de opleiding gewerkt wordt met andere mensen en dieren. De student zal deze individuen ten alle tijde respecteren en met zorg behandelen. Zowel op de opleiding als daarbuiten. Ook na het behalen van het diploma zal de student altijd met zorg en respect voor mens en dier handelen.