Welzijn

Akasha’s uitgangspunten met betrekking tot het thema Welzijn.

Uitgangspunt 1 Welzijn is… Akasha’s College ontleent haar omschrijving van dierenwelzijn aan delen van het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden;  Zorgplicht Natuurlijk Gewogen.

“Welzijn ontstaat als een mogelijk resultaat van het samenspel tussen een dier en zijn omgeving. De mate van welzijn van dat dier hangt nauw samen met de mate waarin het zich kan aanpassen aan de uitdagingen van de betreffende omgeving, alsmede met de mate van vrijheid (in tijd en ruimte) die het dier krijgt om het voor zijn soort kenmerkende gedrag te vertonen, een en ander om een staat te bereiken die het dier (meetbaar/ aantoonbaar) als positief ervaart”.

Uitgangspunt 2 Zorgplicht en maatschappelijk betrokken ondernemen

Zorgplicht is de manier waarop we in de praktijk vorm geven aan onze morele verantwoordelijkheid die het houden van en werken met dieren met zich meebrengt. Akasha’s College ziet het zorgvuldig en gewogen informeren van houders, verzorgers,  trainers en ruiters o.a. middels het ontwikkelen van lessen, cursussen, opleidingen en onderwijsmateriaal waar onder de Kennisbank Werken met Paarden als haar bijdrage aan een algemeen bewustwordingsproces rondom welzijn tijdens training van paarden.

Uitgangspunt 3 Erkenning risico welzijnsaantasting bij gehouden dieren

Het in een omheining houden en/of in een stal onderbrengen, evenals  het (al of niet commercieel) werken met een (huis)dier voor plezier, educatie, sportprestatie of anders, b.v.  Animal Assisted Intervention (AAI) …  heeft  impliciet tot gevolg dat het (huis)dier (evt. tijdelijk) beperkt wordt in het maken van bepaalde vrije keuzes. Elke handeling, uitgevoerd of weggelaten, welk een mens met, aan of voor een dier (koe, kip, pony, paard, konijn etc) verricht impliceert altijd een risico op verminderd welzijn van dat  dier als gevolg van menselijk handelen, ingrijpen of niet ingrijpen.

Uitgangspunt 4 Inperken risico’s welzijnsaantasting

Het is wenselijk dat de houders/verzorgers van de paarden alles doen dat redelijkerwijs binnen het vermogen ligt om welzijnsaantasting, mentaal of fysiek, tot het nu mogelijk minimum te beperken. Akasha’s College is van mening dat toegankelijke laagdrempelige voorlichting risico’s inperkt. Akasha’s College stelt zich met de ontwikkeling van de Kennisbank Werken met Paarden ten doel; het faciliteren van een breed kennisplatform waar paardeneigenaren, houders, ondernemers, medewerkers, docenten en studenten relevante en betrouwbare kennis kunnen vinden en delen.

Uitgangspunt 5 Aandacht voor het individu (anders dan bij niet-gehouden paarden)

Akasha’s College adviseert de gebruikers van de Kennisbank te streven naar  een optimale situatie per locatie, per gebruiksdoel en zo nodig/ mogelijk per paard. De optimale situatie is de situatie waarbij het individuele paard, binnen de gegeven omstandigheden, met inachtneming van de meest actuele maatschappelijke normen, sectorale richtlijnen en wettelijke kaders, tijdens leven en arbeid zo veel en zo veilig mogelijk ruimte/vrije tijd krijgt om nagenoeg doorlopend soorteigen gedrag en cognitie te kunnen vertonen.

Uitgangspunt 6 Binnen de richtlijnen en/of Evidence based

De inhoud van de informatie binnen de Kennisbank Werken met Paarden is voor zover mogelijk in overeenstemming met alle actuele richtlijnen voor welzijn tijdens huisvesting en training. Akasha’s College controleert (ook alle door derden aangereikte) informatie op actuele maatschappelijke normen en sectorale richtlijnen voor Welzijn. Akasha’s College vindt het belangrijk dat alle informatie die (gedeeltelijk) onder haar verantwoording verspreid wordt, aansluit bij het actuele gedachtegoed over het (doorlopend in ontwikkeling zijnde) Welzijnsconcept voor Paarden.

Dat betekent tevens dat in de Kennisbank opgenomen informatie (wanneer mogelijk en/of van toepassing) gebaseerd werd/wordt op wetenschappelijk onderzoek;  zo mogelijk uit meerdere bronnen alsmede steeds opnieuw geactualiseerd én/of met regelmaat getoetst wordt aan huidige,  breed gedragen, maatschappelijke normen voor dierenwelzijn in het algemeen.

Uitgangspunt 7 Voortschrijdend inzicht delen

In de komende jaren zal er door onderzoek nog veel meer duidelijk worden over de mate waarin en vooral de wijze waarop juist paarden zich wel of niet kunnen (leren) aanpassen aan uiteenlopende leef- en arbeidsomstandigheden. Akasha’s College volgt ontwikkelingen in de wetenschap, de sector en de maatschappij op de voet en brengt beschikbare relevante kennis overzichtelijk en letterlijk in kaart.

Uitgangspunt 8 Volledige vrijheid is een onmogelijke hypothese

De vraag of leven in volledige vrijheid zonder migratiegrenzen (onmogelijk binnen Europa), als tegenhanger van gedomesticeerd (het in gevangenschap) houden van paarden, de ideale situatie schetst voor elk of enig paard, willen we aan een ieder persoonlijk en per individueel dier ter overweging laten.

Het is echter een gegeven dat een het paard als diersoort zijn bestaansrecht (in grote getale en met alle talrijke variaties) inmiddels bijna volledig ontleent aan de samenwerking met de mens.

 * Feitelijk staat onderzoek naar de mate van welzijnsaantasting en de risico’s op -,  van het moderne gebruikspaard nog in de kinderschoenen. Er is te veel dat we nog niet weten. Wanneer we spreken we over welzijn wat betekend dat dan per paard precies? Volstaan algemene richtlijnen? Sommige paarden willen namelijk ‘s avonds echt naar binnen, anderen staan graag in de regen naast het afdak. Een volbloed renpaard kan zich mogelijk niet echt op zijn gemak voelen op de Dam in Amsterdam of de markt van Haarlem.

Een paard dat in een stalhouderij is geboren en zijn leven lang voor een koets loopt, de stad en haar geluiden van binnen en van  buiten kent, zal in de gegeven situatie veel minder stress signalen laten zien. Welzijn of welbevinden is bij gehouden dieren, al of niet in een bedrijfsmatige setting, niet alleen te bepalen per diersoort maar daarnaast mede afhankelijk van factoren als o.a;. compensatie mogelijkheden per locatie, voorgeschiedenis van het dier, individu/ karakter en per situatie zullen er grote verschillen per dier mogelijk, zelfs wenselijk zijn om een situatie te creëren die een individueel dier als positief of niet stressvol (neutraal) ervaart.